Obchodní podmínky

1. Obecná ujednání

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi předplatitelem časopisu Cinepur a dodavatelem časopisu Cinepur.

1.2. Předplatitel je fyzická nebo právnická osoba, která s dodavatelem objednávkou a úhradou uzavřela smlouvu o koupi a doručení časopisu Cinepur (dále jen předplatitel).

1.3 Dodavatel časopisu Cinepur je Sdružení přátel Cinepuru, zapsaný spolek, IČO: 70101698, se sídlem: Školská 12, 110 00 Praha 1, (dále jen: dodavatel).

1.4. Přímé předplatné je předplatné sjednané přímo u dodavatele, pro doručení jen v rámci území České republiky. Na předplatné časopisu sjednané u jiných společností nebo k doručení do zahraničí se tyto obchodní podmínky nevztahují.

1.5. Cena časopisu pro přímé předplatné se řídí platným ceníkem (dodavatel není plátcem DPH), zahrnuje veškeré náklady na výrobu časopisu. Ceník předplatného časopisu je zveřejněn na internetových stránkách cinepur.cz a v případě změny i v časopise Cinepur. Doručovatelem časopisu je Česká pošta a. s., doručení časopisu zahrnuje poplatek.

1.6. Přímé předplatné je předplatné na dobu určitou. Předplatit lze časopis vždy jen do konce předplatného období uvedeného v aktuálním ceníku. K prodloužení předplatného může dojít další úhradou až po vyhlášení nové ceny časopisu na další předplatné období.

1.7. Kontakt na dodavatele:
- telefonní číslo 724 520 834, které je v provozu v pracovních dnech od 9 do 16 hodin,
- e-mailovou adresu redakce@cinepur.cz,
- formulář na webových stránkách cinepur.cz pro objednání předplatného.

1.8. Obchodní podmínky se v přiměřeném rozsahu použijí i na veškeré smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a jinou fyzickou a právnickou osobou, jejichž předmětem je samostatný prodej jednotlivých vydání periodik.

2. Objednání přímého předplatného

2.1. Objednávka musí obsahovat úplnou doručitelnou adresu na území České republiky, dále od kdy, do kdy a v jakém počtu kusů má být časopis zasílán; případně fakturační údaje, pokud je faktura vyžadována. Objednatel by měl mít uvedeno jméno a příjmení objednatele zřetelně na své poštovní schránce, aby mohlo být v pořádku doručeno.

2.2. Dodavatel na základě objednávky buď zašle údaje pro úhradu převodem, nebo předplatitel uhradí částku platební kartou přímo na webové stránce časopisu.

2.3. Objednávka předplatného časopisu určeného jako dárek musí obsahovat kromě adresy k doručování i adresu, na kterou bude zaslán dárkový certifikát.

2.4. Pro prodloužení předplatného dodavatel zasílá předplatiteli v předstihu informaci o možnostech prodloužení předplatného.

3. Úhrada předplatného

3.1. Úhradou vzniká dodavateli povinnost a předplatiteli nárok na doručování časopisu na adresu uvedenou v objednávce.

3.2. Úhradu může předplatitel provést:
- převodem na účet dodavatele č. 2800334841/2010 vedený u Fio banky a. s. (dále jen účet dodavatele), při tomto způsobu platby musí předplatitel uvést vždy variabilní symbol platby, nebo celé jméno a adresu předplatitele,
- platební kartou na webu cinepur.cz

3.4. Za termín uhrazení předplatného se považuje den připsání úhrady na účet dodavatele.

4. Doručování časopisu Cinepur

4.1. Časopis je přímému předplatiteli doručován prostřednictvím České pošty a.s.

4.2. Termíny expedice.
- Hlavní expedice probíhá do pěti pracovních dnů po vydání časopisu. Časopis nemá pevně dané datum vydání.
4.3. Schránka musí svými rozměry, umístěním nebo konstrukcí umožňovat vložení předplaceného periodika tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození nebo poškození vlivem počasí a aby byl chráněn před vytažením nepovolanou osobou vkládacím otvorem. V opačném případě nese předplatitel výlučnou odpovědnost za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaného periodika.

4.4. V případě změny doručovací adresy (stěhování, změna doručovací pošty aj.) je v zájmu předplatitele neprodlené oznámení této skutečnosti dodavateli, nejlépe na emailové adrese redakce@cinepur.cz. Změnu prosím hlašte několik dní dopředu, aby nedošlo k odesílání časopisů na špatnou adresu. Zároveň je v zájmu předplatitele oznámit co nejdříve dodavateli i skutečnost o případném nedoručení časopisu, aby mohl dodavatel včas sjednat nápravu.

4.5. V případě opakovaného vracení časopisu zpět na adresu dodavatele s uvedením důvodu má dodavatel právo zasílání časopisu pozastavit až do doby vyřešení problému.

4.6. Pokud předplatitel v rámci předplatného objedná zároveň již vydaná čísla časopisu, obdrží je dodatečně po úhradě.

5. Reklamace

5.1. Předplatitel má právo uplatnit reklamaci u dodavatele z těchto důvodů:
- nedodání předplaceného výtisku časopisu,
- dodání neúplného, poškozeného nebo nekvalitně vyrobeného výtisku časopisu.

5.2. Reklamace u přímého předplatného přijímá výhradně dodavatel v redakci časopisu Cinepur, nejlépe na e-mail redakce@cinepur.cz. Při uznání reklamace zašle dodavatel předplatiteli náhradní číslo v nejbližším možném expedičním termínu.

6. Předčasné ukončení předplatného a smlouvy o předplatném

6.1. Předplatné lze výjimečně ukončit i předčasně na základě výpovědi smlouvy ze strany předplatitele. Žádost musí být doručena písemně (nebo e-mailem) s uvedením stávající doručovací adresy a důvodem výpovědi. Výpověď musí být doručena nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce od něhož již nemá být časopis doručován.

6.2. V případě ukončení přímého předplatného výpovědí ze strany předplatitele vrátí dodavatel do 3 měsíců částku odpovídající ceně doposud nedoručených časopisů podle ceníku platného v době objednání, která bude dále snížena o manipulační poplatek ve výši 50,- Kč jako nezbytné výdaje na vrácení.

7. Rozsah shromažďovaných dat

7.1. Dodavatel shromažďuje jména, kontakty a doručovací adresy jak fyzických tak právnických osob za účelem doručení časopisu a marketingového sdělení. K těmto údajům eviduje dále příchozí úhrady včetně jejich způsobu podle přidělených identifikačních čísel.

7.2. V souladu se zák.č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů předplatitel uzavřením smlouvy o přímém předplatném souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dodavatelem, jakožto správcem a zpracovatelem, za účelem doručení objednaných časopisů.

7.3. Dodavatel se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje bude využívat výhradně za účelem doručování časopisu Cinepur a že nebudou poskytnuty jiným stranám za jakýmkoli jiným účelem.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Smluvní vztah mezi předplatitelem a dodavatelem se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li v těchto podmínkách uvedeno jinak.

8.2. Dodavatel je oprávněn kdykoli rozhodnout o změně či ukončení účinnosti těchto Obchodních podmínek, tím však nejsou dotčeny do té doby již uzavřené smlouvy o předplatném.

8.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2023.